1-bulb type

 • KS 인증마크
 • 녹색기술인증(제품)
 • 특허실용신안
 • 우수조달물품
 • 환경표지제품
 • 고효율기자재
 • 녹색기술인증
 • 여성기업제품
 • 단체표준인증
 • KC 인증마크
 • 한국도로공사
 • 품질보증조달물품
 • G-PASS기업
 • GLAP-S1-5M-1-bulb type

  Products Name:Stainless steel light pole

  Item identification number:22338292

  Standard:Ø165 X 2T X 5M

  Generator support:STS304

 • GLAP-S1-6M-1-bulb type

  Products Name:Stainless steel light pole

  Item identification number:22338291

  Standard:Ø165 X 2T X 6M

  Generator support:STS304

 • GLAP-S1-8M-1-bulb type

  Products Name:Stainless steel light pole

  Item identification number:22338289

  Standard:Ø216 X 3T X 8M

  Generator support:STS304

 • GLAP-S1-10M-1-bulb type

  Products Name:Stainless steel light pole

  Item identification number:22698356

  Standard:Ø216 X 3T X 10M

  Generator support:STS304

 • GLAP-S1-12M-1-bulb type

  Products Name:Stainless steel light pole

  Item identification number:22698358

  Standard:Ø216 X 3T X 12M

  Generator support:STS304

 • GLAP-S1-4M-1-bulb type

  Products Name:Stainless steel light pole

  Item identification number:22889736

  Standard:Ø165 X 2T X 4M

  Generator support:STS304

 • GLAP-S1-9M-1-bulb type

  Products Name:Stainless steel light pole

  Item identification number:22889739

  Standard:Ø165 X 2T X 9M

  Generator support:STS304

1
닫기